ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

2,331

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)

61.66

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/03/2564
ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,632

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.19

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย วรพจน์ อำนวยพล 78,907,891 12.80
2.  นาย พิมาน เตียวตรานนท์ 51,669,023 8.38
3.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD 51,591,666 8.37
4.  CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,891,666 3.23
5.  นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร 19,557,946 3.17
6.  นาย มารชัย กองบุญมา 17,163,123 2.79
7.  นาย ธนพล กองบุญมา 15,649,296 2.54
8.  น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์ 14,508,553 2.35
9.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 13,139,763 2.13
10.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 13,000,000 2.11