ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/04/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

2,337

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)

61.41

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/04/2565
ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,667

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

98.93

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายวรพจน์ อำนวยพล 77,393,591 12.56
2.  นายพิมาน เตียวตรานนท์ 51,669,023 8.38
3.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD 50,816,666 8.25
4.  นายมารชัย กองบุญมา 20,253,123 3.29
5.  CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,891,666 3.23
6.  นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร 19,107,946 3.10
7.  นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข์ 18,850,453 3.06
8.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 16,098,600 2.61
9.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. 14,899,763 2.42
10.  นายธนพล กองบุญมา 13,094,296 2.12