30 ธันวาคม 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (เพิ่มเติมข้อมูล)

27 ธันวาคม 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

12 ธันวาคม 2562

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

14 พฤศจิกายน 2562

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 สิงหาคม 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 14 สิงหาคม 2562

13 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

07 สิงหาคม 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไขชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้น)

07 สิงหาคม 2562

แจ้งความคืบหน้าการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เรย์ เทล โฮลดิ้ง จำกัด

01 สิงหาคม 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)