17 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

31 กรกฎาคม 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

แจ้งการการเข้าลงทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

15 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการ (จ่ายปันผลระหว่างกาล, เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้ PP, ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash), รายการเกี่ยวโยง และการกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2563) (แก้ไขอัตราการจ่ายปันผลรวม)

13 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการ (จ่ายปันผลระหว่างกาล, เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้ PP, ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash), รายการเกี่ยวโยง และการกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2563)

29 มิถุนายน 2563

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

17 มิถุนายน 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

12 มิถุนายน 2563

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

11 มิถุนายน 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2563

27 พฤษภาคม 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

27 พฤษภาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

22 พฤษภาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)