18 มีนาคม 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (งดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน)

02 มีนาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

02 มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

03 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการแก้ไขข้อกำหนดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ของบริษัท

03 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

03 กุมภาพันธ์ 2563

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

30 ธันวาคม 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (เพิ่มเติมข้อมูล)

27 ธันวาคม 2562

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

12 ธันวาคม 2562

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

14 พฤศจิกายน 2562

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)