16 ตุลาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

15 ตุลาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2563

09 ตุลาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

09 ตุลาคม 2563

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

05 ตุลาคม 2563

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

30 กันยายน 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

30 กันยายน 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

23 กันยายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

21 กันยายน 2563

แจ้งการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

14 กันยายน 2563

แจ้งการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

02 กันยายน 2563

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563