20 ตุลาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

16 ตุลาคม 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข)

16 ตุลาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

16 ตุลาคม 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

16 ตุลาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

15 ตุลาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2563

09 ตุลาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

09 ตุลาคม 2563

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

05 ตุลาคม 2563

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

30 กันยายน 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

30 กันยายน 2563

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท