17 พฤศจิกายน 2564

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

15 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

15 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

01 พฤศจิกายน 2564

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท

30 กันยายน 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

16 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

16 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

29 มิถุนายน 2564

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (TKC) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Pre-emptive Offering) รวมถึงการนำ TKC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-Off) (แก้ไข)

24 มิถุนายน 2564

การย้ายหลักทรัพย์ SKY เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 25 มิถุนายน 2564

23 มิถุนายน 2564

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (TKC) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Pre-emptive Offering) รวมถึงการนำ TKC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-Off)

17 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

17 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)