28 ธันวาคม 2563

แจ้งความคืบหน้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)

23 ธันวาคม 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

23 ธันวาคม 2563

แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)

23 ธันวาคม 2563

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

18 ธันวาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ธันวาคม 2563

17 ธันวาคม 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

16 ธันวาคม 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

16 ธันวาคม 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

02 ธันวาคม 2563

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ธันวาคม 2563

26 พฤศจิกายน 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

17 พฤศจิกายน 2563

แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

17 พฤศจิกายน 2563

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)