12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12 พฤษภาคม 2565

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

05 พฤษภาคม 2565

การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

03 พฤษภาคม 2565

รายงานการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

29 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

12 เมษายน 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

12 เมษายน 2565

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 เรื่อง การงดจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน และการเพิ่มวงเงินตราสารหนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

25 มีนาคม 2565

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 เรื่อง การงดจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน และการเพิ่มวงเงินตราสารหนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม)

21 มีนาคม 2565

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 เรื่อง การงดจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน และการเพิ่มวงเงินตราสารหนี้

28 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

28 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 ธันวาคม 2564

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565