17 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

07 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

28 เมษายน 2564

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

16 เมษายน 2564

แจ้งยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

07 เมษายน 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

15 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายปันผล, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท)

01 มีนาคม 2564

แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย "บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด"

01 มีนาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

01 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

19 มกราคม 2564

แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

12 มกราคม 2564

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564