13 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

13 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

24 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

18 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ปรับสัดส่วนการร่วมลงทุน)

04 ตุลาคม 2560

แจ้งการลงทุนในบริษัทย่อย

27 กันยายน 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติมข้อมูล)

26 กันยายน 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

14 กันยายน 2560

ความคืบหน้าการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

18 สิงหาคม 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 21 สิงหาคม 2560

16 สิงหาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

16 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติมวันที่จองซื้อใน Template การเพิ่มทุน (แก้ไขเอกสารแนบ)