16 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติมวันที่จองซื้อใน Template การเพิ่มทุน (แก้ไขเอกสารแนบ)

15 สิงหาคม 2560

เพิ่มเติมวันที่จองซื้อใน Template การเพิ่มทุน

11 สิงหาคม 2560

รายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11 สิงหาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

10 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

31 กรกฎาคม 2560

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท

27 กรกฎาคม 2560

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย