12 ธันวาคม 2560

การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (SKY-W1)

13 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

13 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

13 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

24 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

18 ตุลาคม 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ปรับสัดส่วนการร่วมลงทุน)

04 ตุลาคม 2560

แจ้งการลงทุนในบริษัทย่อย

27 กันยายน 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติมข้อมูล)

26 กันยายน 2560

ผลการยื่นเสนอราคาโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

14 กันยายน 2560

ความคืบหน้าการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

18 สิงหาคม 2560

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 21 สิงหาคม 2560