09 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

09 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

09 กุมภาพันธ์ 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

05 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติม)

30 มกราคม 2561

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

19 มกราคม 2561

แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP)

11 มกราคม 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2561

08 มกราคม 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKY-W1 (F53-5) (แก้ไข)

03 มกราคม 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKY-W1 (F53-5)

29 ธันวาคม 2560

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

26 ธันวาคม 2560

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

19 ธันวาคม 2560

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (เพิ่มเติม)