05 มีนาคม 2561

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

02 มีนาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

28 กุมภาพันธ์ 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

28 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

26 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561

19 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

13 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5)

12 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข template)

12 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (แก้ไข template)

09 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

09 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

09 กุมภาพันธ์ 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท