15 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

09 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

30 เมษายน 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 2561)

23 เมษายน 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

11 เมษายน 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

05 เมษายน 2561

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

16 มีนาคม 2561

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (งดจ่ายเงินปันผล, ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

09 มีนาคม 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มีนาคม 2561

08 มีนาคม 2561

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

05 มีนาคม 2561

แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ (แก้ไข)

05 มีนาคม 2561

การไม่ปรับสิทธิของ SKY-W1

05 มีนาคม 2561

แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ