22 เมษายน 2562

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SKY-W1

22 เมษายน 2562

การแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (SKY-W1)

17 เมษายน 2562

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์) (แก้ไขเพิ่มเติม)

27 มีนาคม 2562

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษัท เรย์ เทล โฮลดิ้ง จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)

25 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน, การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์)

26 กุมภาพันธ์ 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

26 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

31 มกราคม 2562

การลงนามในสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (แก้ไขเอกสารแนบฉบับภาษาไทย)

31 มกราคม 2562

การลงนามในสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

31 มกราคม 2562

การลงนามในสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 กับสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

31 มกราคม 2562

แจ้งมติเพิ่มทุนในบริษัทร่วมลงทุน