13 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

07 สิงหาคม 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไขชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้น)

07 สิงหาคม 2562

แจ้งความคืบหน้าการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เรย์ เทล โฮลดิ้ง จำกัด

01 สิงหาคม 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)

31 กรกฎาคม 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

31 กรกฎาคม 2562

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

26 กรกฎาคม 2562

แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

24 กรกฎาคม 2562

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

24 กรกฎาคม 2562

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

11 มิถุนายน 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2562

07 มิถุนายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKY-W1 (F53-5)