18 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

18 พฤษภาคม 2563

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

18 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

18 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

11 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

05 พฤษภาคม 2563

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

30 เมษายน 2563

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์

28 เมษายน 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

07 เมษายน 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

31 มีนาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (งดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุน)

02 มีนาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562