24 กรกฎาคม 2562

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

24 กรกฎาคม 2562

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

11 มิถุนายน 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2562

07 มิถุนายน 2562

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SKY-W1 (F53-5)

14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข

14 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

14 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

02 พฤษภาคม 2562

7 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SKY-W1

02 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

26 เมษายน 2562

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ของบริษัท

24 เมษายน 2562

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ การแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูล)