16 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

15 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

15 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

30 มิถุนายน 2565

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ การแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

08 มิถุนายน 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ SKY เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2565

07 มิถุนายน 2565

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

02 มิถุนายน 2565

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไขเพิ่มเติม)

01 มิถุนายน 2565

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

17 พฤษภาคม 2565

การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด และการคำนวณราคาเสนอขายและการเปรียบเทียบราคาตลาด (ฉบับแก้ไข)

17 พฤษภาคม 2565

การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

17 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

17 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)