07 เมษายน 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

15 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายปันผล, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท)

01 มีนาคม 2564

แจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย "บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด"

01 มีนาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

01 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

01 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

19 มกราคม 2564

แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย

12 มกราคม 2564

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

28 ธันวาคม 2563

แจ้งความคืบหน้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)

23 ธันวาคม 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

23 ธันวาคม 2563

แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP No.2)

23 ธันวาคม 2563

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ