นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก การเงินระหว่างประเทศ, Southern New Hamshire University, USA

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, Rivier University, USA

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Rivier University, USA

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน

  • Vice Chair of Business Administration และProgram Director of Finance วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ย้อนกลับ