นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 ปี 2559

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2563 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด

2562 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2557 ถึง 2560

  • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท มาลาคี จำกัด

2556 ถึง 2557

  • Finance Director บริษัท ดิออเดียนซ์โมทิเวชั่น คอมปานีเอเชีย จำกัด

2553 ถึง 2556

  • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค๊อค จำกัด
ย้อนกลับ