นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

Bachelor degree of science (Civil Engineering), The Ohio State University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2563 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด

2561 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2559 ถึง 2560

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายไฮ จำกัด

2555 ถึง 2559

  • General Manager บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด

2548 ถึง 2555

  • First Vice President บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ