นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
  • ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2561 ถึง ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

2560 – 2562

  • กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

  • กรรมการบริหาร บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท สิริยาโฮมแลนด์ จำกัด

2556 – 2557

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)

2552 – 2556

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ย้อนกลับ