นาย วิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120 ปี 2558

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

2559 – ปัจจุบัน

  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์

2557 – ปัจจุบัน

  • กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล จำกัด
  • กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์

2558 – ปัจจุบัน

  • กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน
  • กรรมการ บจก. ที่ปรึกษา ไอแฟค
ย้อนกลับ