ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส

ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นจากสถาบัน IIAP. ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

ปี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

  • ศาสตราจารย์ประจาภาควิชากฎหมายมหาชน และภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558 - ปัจจุบัน

  • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า

2556 - ปัจจุบัน

  • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2552 - ปัจจุบัน

  • กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 10 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ย้อนกลับ