นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการอิสระ

นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายรัช ตันตนันตา

กรรมการ

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

นาย วิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร. ศรุต วานิชพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการ