บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

ติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาววิชชุวรรณ ชอบผล
A:
เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
T:
(+66) 2 029 7888
E:
ir@skyict.co.th

* ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า