• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
-