ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา SKY ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในบางโครงการที่พนักงานจำเป็นต้องมีการเดินทางเข้าปฏิบัติงานในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนงานในบางโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 SKY ก็ได้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน จนทำให้ SKY ได้เข้าทำสัญญาและมีงานที่ส่งมอบตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง

โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 SKY ทำงานอย่างหนักเพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับชุดความคิด (Mindset) และกระบวนการทำงานภายใน โดยการสื่อสารกับพนักงานของบริษัททุกคน ให้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ใหม่ และเสริมการติดตามผลด้วย “OKR (Objectives and Key Results)” มาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ Brand Value ใหม่ของ SKY “Intelligence in Action” พนักงานจะต้องเข้าใจ ธุรกิจและลูกค้า รวมถึงคนที่ต้องการจะสื่อสารด้วย แล้วเอากลับมาพัฒนา Solution ให้ตอบโจทย์เพื่อช่วยยกระดับชีวิตผู้คน และเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้งานได้ และจับต้องได้ SKY เรามีจุดแข็งในเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะ และ Solution ที่มีคุณภาพตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

และต่อไปในปี 2564 SKY จะดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง โดยมุ่งขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน (B2B) พร้อมๆ กับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเสริมให้การทำงานของโซลูชั่น “Smart Security Platform” มีความอัจฉริยะ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่ง SKY เตรียมที่จะเปิดตัวให้บริการโซลูชั่นใหม่ “Smart Security Platform”กับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

และภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ SKY ให้ความสำคัญ และจะทำควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กร นั่นคือ การหล่อหลอมบุคลากร ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้คนได้คิด แสดงออก และลงมือทำในทันที รวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และบริษัท AI ชั้นแนวหน้าของโลกเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ให้เข้าถึงทุกภาคส่วนของธุรกิจ เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ ชีวิตคนให้มีความสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Real Estate, Education, Retail & Commercial sector เพื่อเป็นการขับเคลื่อน มหานครให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบต่อไป