วันที่ รายละเอียด
29 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
เวลา: 15.30 น.
28 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)
เวลา: 14.00 น.